Телефондар

E-mail

cac@cac.kz

12 июня 2021

Объявление

АҚ "Central Asia Cement" осымен барлық мүдделі жеке және заңды тұлғалардың мәмілелер жасасқаны туралы хабарлады АҚ "Altyn Bank" (ДБ China Citic Bank Corporation Ltd). Қатысты барлық мәселелер бойынша мәмілелер мына мекенжай бойынша хабарласуға болады: 101408, Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Теміртау қаласы, Ақтау кенті, № 114 есептік квартал, құрылыс 45. Тел: 8(7213) 94 11 17, 94 11 34

АО "Central Asia Cement" настоящим уведомляет всех заинтересованных физических и юридических лиц о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с АО «Altyn Bank» (ДБ China Citic Bank Corporation Ltd). По всем вопросам, касающимся сделок обращаться по адресу: 101408, Республика Казахстан, Карагандинская область, город Темиртау, поселок Актау, учетный квартал № 114, строение 45. Тел: 8(7213) 94 11 17, 94 11 34

JSC Central Asia Cement is informing all interested physical and legal persons about Conclusion the t the interested party transactions (non-arm’s length transactions) to «Altyn Bank» JSC ((SB  China Citic Bank Corporation Ltd)). Regarding all the issues on transactions contact to: 101408, Republic of Kazakhstan, Karaganda region, Temirtau city, Aktau village, accounting quarter № 114, construction 45. Phone number: 8(7213) 94 11 17, 94 11 34